عوامل ریزش مو

ریزش مو در حقیقت یک فرایند پیچیده است و نحوه زندگی و محیطی ،شرایط کاری و استرس و دیگر عوامل مانند استعداد ژنتیکی مهمترین علت ریزش مو میتواند باشد

عوامل ریزش مو Read More »