دئودرانت

این محصول در زبان فارسی به معنای ضدعرق است. شما می توانید با استفاده از این محصول بوی د عرق را از بین ببرید.

})