الیدورEliDor

الیدور نام برند نام آشنا در صنعت بهداشت فردی و مخصوصا تقویت مو فعالیت گسترده ای دارد
این برند با کیفیت محصولات خود پا را از کشور تولید شده آن یعنی ترکیه فراتر گذاشته و اکنون نیز در ایران مشتریان وفاداری به خود پیدا کرده است

})