کاندوم کاپوت kapoot

کاندوم کاپوت اولین بار توسط ویلیام برنر(شرکت بواس) در سال 1931 معرفی شد.
نام کاپوت به بومیان آمریکایی باز میگردد آنها اولین افرادی بودند که از عایق ضدبارداری استفاده میکردند.

})