رنگ موی استار لیدی star lady hair color

تنها رنگ تولید شده با آمونیاک زیر یک درصد در ایران

})