شامپو رنگ موقت

رنگ موی موقت یا فانتزی در بین مصرف کنندگان رنگ مو مصرف زیادی دارد

})