رنگ موی سال 2018

رنگ سال 2018 میلادی توسط پنتون بنفش اعلام شد از همین رو رنگ موی سال نیز بنفش میباشد

})